barx.org presenterer

Muzak für die Massen

Hans Petter Hansen - Sjømann

MFDM presenterer et nytt eksternt artikkelbidrag fra Karmøys sjette største sønn, Billy Sjøen. Denne gangen er det et vannskille i omleggingen av norsk skipsfartspolitikk i etterkrigstiden som er temaet for analyse og bakgrunn for muzakvalg.

NIS - Et skipsfartsregister til besvær eller begjær?

Hans Petter Hansens oversettelse av den tyske schlageren "Zeeman - hast du Traume?" må her tolkes som et flammende innlegg mot opprettelsen av Norsk Internasjonalt Skipsregister - populært kalt NIS (fra nå av bare NIS). Formålet med registeret var offisielt å bevare norske skip på norsk kjøl og med norsk flagg, samtidig som sjømannens arbeidsplass ble internasjonalisert og konkurranseutsatt.

Hansen, bedre kjent som sveiseren fra Rosenberg Verft i Stavanger (se bilde), ble av geopolitiske hensyn tvunget til å synge teksten på bokmål. Vi må derfor bære over med at Hansen har en noe svak framføring av den østlandske r-lyden - som jo kjennetegnes av kun 0,4 prosent skarre-innslag.

Uansett: Hansen er sterk på skildre ensomheten på havet:

"Sjømann - hvorfor drømme?
tenk deg, på oss her.
Sjømann - havets bølger
følger, hvor du er."

Vi har sett at dette området var det mest komplekse og kontroversielle under debatten om NIS. Her mente rederiene de hadde mest å tjene på en liberalisering. Samtidig ville dette ramme de norske arbeidstakerne direkte. Regjeringens forslag til regulering av disse forholdene fulgte nemlig følgende dimensjoner:

a) Bruk av utenlandske sjøfolk
b) Skatter og avgifter tilknyttet sjøfolk
c) Forhandlingsprosedyrer
d) Arbeids - og ansettelsesforhold
a) Bruk av utenlandske sjøfolk

De formelle barrierene mot bruk av utenlandske mannskap på norske skip ble generelt foreslått fjernet. Dermed fryktet Hansen at det globale sjømannskap med piker i hver havn og fargerike stempler fra eksotiske land skulle bli en saga blott:

"Rio, Shanghai
Bali, Hawaii."

Alle er havner Hansen beskriver som står i fare for å forsvinne ved at regjeringen varslet at forskriften om adgang for innehaver av utenlandsk sertifikat til å tjenestegjøre på norske skip ville bli endret, og særskilte bestemmelser fastset­tes for NIS. Regjeringen ville gi Sjøfartsdi­rektoratet adgang til å dispensere fra kravet om norsk statsborg­erskap for skipsfører; noe direktoratet ble forutsatt å prakti­sere "liberalt". Videre ville man godkjenne internasjonale mannskapssertifikater, utstedt av land som hadde tiltrådt STCW - konvensjonen av 1978, som likeverdige med norske uten særskilt sertifiseringsprøve. Endelig ville kravet om norsk bopel og norskkunnskaper oppheves (gitt "tilfredsstillende engelskkunn­skaper").

Så derfor: Lytt oppmerksomt. HP Hansen var forut for sin tid. Vi venter i lengsel på neste låt som tar for seg fase to i internasjonaliseringen av norsk skipsfart.

mp3
nyeste artikkel / artikkeloversikt